Fintech Hub


Centralna banka Crne Gore je osnovala CBCG FinTech Hub – Regulatorni inovacijski centar, kao platformu za dijalog sa FinTech sektorom i gdje će FinTech sektor na efikasan i neposredan način moći da predstavi svoje inovacije i dobije mišljenje i tumačenje CBCG o regulatornim pitanjima koja su u njenoj nadležnosti, a vezana su za inovacije iz oblasti bankarskihi platnih usluga.


Osnivanjem Regulatornog inovacijskog centra, Centralna banka Crne Gore podržava razvoj savremenih tehnologija na finansijskom tržištu na način kojim se unapređuje sigurno funkcionisanje finansijskog tržišta sa ciljem da se obezbijedi njegova stabilnost i zaštita korisnika finansijskih usluga i drugih partnera na finansijskom tržištu u okviru madata CBCG. 


Kroz CBCG FinTech Hub, Centralna banka Crne Gore aktivno kontaktira sa inovatorima na tržištu kako bi se FinTech sektor bliže upoznao sa regulatornim okvirom, i kako bi CBCG unapređivala operativna pravila za djelovanje na finansijskom tržištu u okviru madata CBCG, a sa ciljem regulatornog prilagođavanja savremenim trendovima i dinamičnom razvoju FinTech-a.